Mycket höga halter av miljögifter som kvicksilver, PCB och DDT har upptäckts i bottensediment längs norra Östersjöns kust. Sedimenten och gifterna sprids över stora områden där de med hög sannolikhet påverkar de lokala och regionala ekosystemen. Det här visar en ny rapport från SGU, som på uppdrag av Länsstyrelsen Västernorrland undersökt tillståndet på havsbottnen utanför Västernorrlands kust i det så kallade fiberbanksprojektet. Kartläggningen visar att miljögifterna finns lagrade i sediment på havsbotten, så kallade fiberbankar, över stora områden. Ämnena har använts under en lång tid i anslutning till bland annat tidigare träindustrier, varefter de har spridits i älvar, sjöar och hav för att sedimenteras på botten i lugnare vatten..