Förbundets provtagningar under 2013 visade överlag mätvärden som är i nivå med tidigare år. Utmärkande var dock ett förhållandevis bra siktdjup och låg totalfosforhalt i Stockholms ytterskärgård. Även längre söderut uppmättes ovanligt bra siktdjup i några områden. I några fall till och med de bästa sedan mätningarna påbörjades år 2001. I artikeln visas kartor över koncentrationer och statusklassning för samtliga de variabler som förbundet mäter.