Sedimentens innehåll av miljögifter och andra föroreningar i Stockholms län har undersökts. Sammanfattningsvis kan konstateras att halterna i Stockholm är höga, och i många fall tycks ha försämrats sedan millennieskiftet. I skärgården utanför stadens direkta påverkan var halterna generellt låga. Den nyinvandrade havsborstmasken Marenzellerias närvaro i vanligen djurfria sediment medför dock att det föreligger en viss osäkerhet i de observerade trenderna.