Rapporten avhandlar i första hand ekologisk status och surhetsstatus samt limniska naturvärden inom och i nära anslutning till Hållnäskustens naturreservat. Bottenfaunan innehåller ett antal arter vars nuvarande utbredning och numerär bedömts vara hotad.