Vandringshinder utgör fortfarande ett av de största problemen i rinnande vatten. Ett hinder som ligger nära havet kan stänga av den naturliga migrationen mellan hav och sötvatten i ett helt vattensystem. Därför satsar Trafikverket och Länsstyrelsen i Västernorrland på att under 2012-2013 närmare undersöka kustmynnande vattendrag med avseende på vandringhsinder, stora som små. Samarbetet är ett led i arbetet med att nå de regionala och nationella miljökvalitetsmålen, samt en god ekologisk status enligt ramdirektivet för vatten.