Hur stoppar vi flödet av kväve och fosfor till övergödda havsvikar i Östersjön? Vi talar om det diffusa läckage som ansamlas i sjöar och vattendrag och som slutligen rinner ut i närmaste havsvik. Ett initiativ är Svärtaåprojektet där Länsstyrelsen i Södermanlands län arbetade tillsammans med lokala lantbrukare i Svärtaåns avrinningsområde. Projektet pågick mellan 2010 och 2012 och syftet var att genomföra olika åtgärder för att minska näringsförlusterna från odlingsmark.