Resultat från bottenfaunaprovtagning 2007 De höga miljögiftshalterna, den återkommande syrebristen och de varierande salthalterna gör det svårt för en rikare bottenfauna att etablera sig. Totalantalet djur (abundansen) var inte särskilt högt; omkring 400/m2 i norra delens sublitoral och drygt 1000 i den södra delens; i profundalerna påträffades bara något 10-tal djur/m2. I sublitoralerna dominerade föroreningstålig fjädermygglarver (Chironomidae) och fåborstmaskar (Oligochaeta). Ett fåtal märlkräftor (Gammarus) noterades i områdets norra, något mindre belastade del. Inga rödlistade arter påträffades. Sjöns totala, sammanvägda ekologiska status var dålig 2007, trots de något bättre förhållandena som kunde noteras i sjöns norra, mer genomsköljda delar.