Sammanställning över hur kommunerna i Kalmar län tillämpar miljökvalitetsnormerna för vatten i sin fysiska planering.