Undersökningar av vattenvegetation i havet har under det senaste decenniet blivit allt vanligare. De vanligaste metoderna undersökningar är dykinventeringar med eller utan insamling av material och videoinventeringar. I de norra delarna av Östersjön är kiselalgspåväxt väldigt påtagligt och småvuxna arter dominerar. Detta gör att videoanalysen blir svår.