Havs- och vattenmyndigheten (HaV) redovisar här regeringsuppdraget om förslag på områden som kan vara lämpliga att ingå i regeringens kommande miljömålsstrategi för en sammanhållen vattenpolitik. Inriktningen är att hitta områden som kräver övergripande och långsiktiga politiska prioriteringar och avvägningar för att de vattenanknutna miljömålen ska kunna nås.