Den här studien undersöker om havslevande fiskar påverkas av vindkraftverk till havs. Dessa genererar undervattensljud och fundamenten skapar förändrade livsmiljöer. Ljudet som genereras avtar med avståndet till vindkraftverket men kan uppfattas av fiskar som sill och torsk även utanför själva vindparken. Idag är kunskapen bristfällig om – och i så fall hur - dessa faktorer påverkar fisken.