Rapporten baseras på en forskningsutredning som pågått under 2010-2011, med syfte att identifiera eventuella luckor i dagens övervakningssystem av miljöfarliga ämnen i den svenska akvatiska miljön, gentemot de krav som ställs eller åtaganden som gjorts främst internationellt, men även för att tillhandahålla det prioriteringsunderlag som behövs för åtgärdsarbete. På engelska, svensk sammanfattning.