Denna avhandling presenterar flera metoder som är användbara för att undersöka sälars och andra marina däggdjurs val av föda och påverkan på fiskbestånd. Arbetet omfattar material insamlat under 2001-2005 och utgör den första undersökningen av gråsälens diet i Östersjön sedan början av 1970-talet. Kort kan sägas att resultaten visar att gråsälarna i Östersjön till stor del äter samma arter och storlekar på fisk som yrkesfisket fångar. Även om sälarnas totala fiskuttag i relation till fisket är försumbart i ett större geografiskt perspektiv kan sälarna ha betydelse för enskilda arter och lokala fiskbestånd.