Två av miljökvalitetsmålen är gröna, nio är gula och fem är röda. De fem mål som inte kommer att uppnås är Begränsad klimatpåverkan, Levande skogar, Ett rikt växt- och djurliv, Giftfri miljö och Bara naturlig försurning.