Övervakningen inom programområde KUST OCH HAV är god i närheten av utsläppskällor, en följd av att den bekostas av utsläpparna. Det är önskvärt med bättre täckning av övriga kustområden med avseende på undersökningstyperna kustfiskbestånd, hälsotillstånd hos kustfisk och vegetationsklädda bottnar. Det behövs även mer övervakning av biologisk mångfald, växt- och zooplankton samt ytterligare övervakning av miljögifter i sediment och biota.