Sedan 1995 övervakas bottenfaunasamhället i Råneå skärgård. Statusen inom skärgården har under en period varit dålig till följd av hög andel sötvattensarter och en kraftig nergång i Vitmärlebeståndet. Vitmärla har inte hittats i proverna från Råneå skärgård sedan 2005. Under sommaren 2009 hittades dock ett fåtal exemplar varpå statusen numera höjts till nivån otillfredsställande