I miljökonsekvensbeskrivningen identifieras, beskrivs och bedöms den positiva och negativa miljöpåverkan som genomförandet av åtgärdsprogrammet kan antas medföra.