Projektet syftar till att identifiera de områden i Västerhavets vattendistrikt som har störst näringsbelastning respektive de områden som är mest övergödningskänsliga. Dessutom föreslås åtgärder som syftar till att minska näringsbelastningen i prioriterade områden.