Övergödning tillsammans med överfiske gör att växternas primärproduktion ökar och det blir algblomningar. När algerna sedan sjunker och bryts ned minskar mängden syre i bottenvattnet. Följden blir att flertalet metaller löses ut från sedimentet, vilket kan orsaka problem för bottenlevande organismer. Mjuka havsbottnar är rika på metallen mangan, då ämnet även förekommer i många av våra vanliga bergarter. När syrehalten minskar, reduceras mangan till en biotillgänglig form som lätt tas upp av levande organismer. Att mangan kan påverka det centrala nervsystemet har länge varit känt som ett symtom kallat manganism. Avhandlingen visar bland annat att mangan i koncentrationer som är realistiska att hitta periodvis längs våra kuster påverkar de ryggradslösa djurens immunförsvar.