Syftet med inventeringen var att få underlag för planering av ett eventuellt marint naturreservat. Det karterade vattenområdet motsvarar ungefär det som idag utgörs av Eriksbergs naturreservat, Eriksberg stränder naturreservat, Tjärö naturreservat samt naturreservatet Bockö-Mjöö.