Kommunerna anser i sina remissvar att Länsstyrelserapporten ”Stigande havsnivå – konsekvenser för fysisk planering” är användbar i planeringen för att möta klimatförändringarna. Vikten av att samverka kring dessa frågor har också betonats i remissvaren. Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge tog fram rapporten i höstas som ett led att inventera hur kommuner kan förbereda sig inför utmaningar som klimatförändringar för med sig.