Havsstrandängar i södra Sverige har mycket höga naturvärden, bland annat som häcknings- och rastplatser för olika vadarefåglar. Att de bevaras och sköts på ett riktigt sätt är ingår också i det nationella miljökvalitetsmålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.