Den sydliga kärrsnäppan har minskat kraftigt i antal; särskilt i länderna runt Östersjön (inklusive Sverige). I denna rapport utvärderas om förhöjda halter av klorerade kolväten påverkar häckningsframgången hos denna hotade vadare.