Det är inte bara marinor som innehåller höga halter av tributyltenn från båtbottenfärger. Det giftiga ämnet finns även i naturhamnar. I Södermanland har länsstyrelsen tagit prov på sediment i vikar, från småbåtshamnar och i mer eller mindre välbesökta naturhamnar. TBT och MBT påvisades i samtliga prov, vilket är anmärkningsvärt. Ämnena är bevisligen spridda längs hela Södermanlands kust.