Den sydliga kärrsnäppan har minskat kraftigt i antal inom stora delar av sitt utbredningsområde. I Sverige är rasen numera klassad som ”starkt hotad”. Biotopförluster i form av upphörd betesdrift och dränering av våtmarker, samt bopredation har identifierats som hot. Den svenska populationen av sydlig kärrsnäppa utgörs av ett antal relativt små och isolerade delbestånd, vilket även ökar risken för att populationen är utsatt för negativa effekter av genetisk drift och inavel (särskilt eftersom fåglarna är starkt hemortstrogna). I denna rapport presenteras för första gången en utvärdering av betydelsen av genetiska faktorer för beståndsutvecklingen.