En inventering av makrofyter inklusive kransalger har gjorts i sju områden längs den gotländska kusten. En bedömning av miljötillståndet i dessa områden har gjorts enligt bedömningsgrunderna för miljökvalitet. Föreliggande undersökning ger en grund för upprättande av ett regionalt miljöövervakningsprogram för Gotlands kustvatten.