Rester av båtbottenfärger har uppmätts längs den sörmländska kusten i så höga halter att det är skadligt för det biologiska livet. Organiska tennföreningar, koppar, zink, zinkpyrition och irgarol i finns i ytsediment. I de populära naturhamnarna Krokholmen vid Stendörren och Ringsöfladen har högre halter av giftiga ämnen från båtbottenfärger uppmätts än i mindre välbesökta naturhamnar. I tre småbåtshamnar i länet är halterna ännu högre.