Avsikten har varit att få kunskap om huruvida så kallad onaturlig fågeldöd bland måsfåglar förekommer längs länets kust samt att uppskatta totala mängden häckande storskarv i länet.