Rapportens första del är en fördjupning av temat vatten. Olika författare redogör för värdefulla vattenmiljöer, hot och utveckling och vad som behöver göras nu. I den andra delen görs en kort bedömning av varje miljökvalitetsmål .