Karin Simu har i sin forskning upptäckt en ny livsstrategi och ett nytt beteende hos marina bakterier. Genom konstruktion av ett virtuellt klonbibliotek bestående av alla 16S rRNA gener som insamlats från frilevande marina bakterier har hon kunnat analysera olika arter av bakterieplankton med global utbredning.