Halogenerade marina spårämnen. Lättflyktiga halogenerade kolväten (så kallade halokarboner) är ämnen som finns i detekterbara halter överallt i miljön. Dessa ämnen kan vara av antingen antropogent (av människan producerad) eller naturligt ursprung. I den marina miljön har det visat sig att alger utsöndrar halokarboner, som t.ex. bromoform, CHBr3, och kloroform, CHCl3. De antropogena halokarbonerna innefattar bland annat klorfluorkarbonerna eller, i dagligt tal, freonerna.