Solljuset kan förstärka effekten av miljögifter på växt- och djurliv. Naturligt solljus innehåller ultravioletta strålar, som i kombination med en viss grupp av miljögifter (PAH) kan ge kraftigt förstärkta effekter på djur och växter. PAH är ett samlingsnamn för polyaromatiska kolväten. De släpps ut vid förbränning och finns i till exempel bilavgaser och vedrök. PAHer kan även spridas till vattenmiljön via oljespill.