Regeringen har idag beslutat om en proposition som innehåller förslag till ändringar av lagen om åtgärder mot förorening från fartyg. Lagen reglerar bland annat straffrättsliga frågor angående förorenande utsläpp av olja och andra skadliga ämnen. Lagen innehåller bland annat regler om svenska domstolars möjlighet att döma ut straff vid överträdelse av sådana förbud mot utsläpp som finns i lagen.