Provtagningar i östhammar

Kommunen provtar regelbundet vid reningsverkens utlopp. Andra aktörer gör både regelbundna och sporadiska undersökningar.


Recipientkontroll ...

Alla större verksamheter som har en utsläppspunkt i vatten och enligt miljöbalken klassas som miljöfarliga har också ansvar att själva göra provtagningar i vattnet de släpper ut. En sådan verksamhet kan till exempel vara en industri, ett reningsverk eller ett större lantbruk.
Eftersom vattnet som en utsläppspunkt mynnar i kallas recipient, kallas denna provtagning för recipientkontroll.

Kommunen genomför provtagningar av vattnets kvalitet vid samtliga utsläppspunkter från reningsverken. Genom den provtagningen mäter vi bland annat siktdjup, syrehalt, halter av näringsämnen med mera.


... och andra undersökningar

Kommunen är medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund, som också regelbundet tar prover i kustvattnet. I framtiden tror vi att kommunens egna provtagningar ska kunna samordnas med dessa, åtminstone för vissa delar.

Andra provtagningar och undersökningar görs mer oregelbundet av bland annat Länsstyrelsen, Upplandsstiftelsen och av vattenvårdsföreningar. Det handlar både om näringsämnen, kemikalier och miljögifter samt provfisken och naturinventeringar.

Sök på havet.nu