Avhandling

Djurplanktons tillväxt och funktion i näringsväven: betydelse för fiskens födotillgång i Östersjön

Zooplankton growth and trophic linkages: Implications for fish feeding conditions in the Baltic Sea

Genom att undersöka och förbättra analysmetoder för kvalitativa och kvantitativa aspekter av djurplanktons tillväxt, samt genom att förstå hur den nyintroducerade rovvattenloppan påverkar den naturliga födoväven ökas förståelsen för den viktiga länken mellan djurplankton och djurplanktonätande fisk i Östersjön. Informationen i denna avhandling är nödvändig för att på ett hållbart sätt kunna förvalta Östersjöns fiskbestånd samt för att förstå och prediktera framtida påverkan på ekosystemet orsakat av exempelvis övergödning, klimatförändringar och nyintroducerade arter.

Relaterad information