Avhandling

Proteinuttryck i blåmusslor från Östersjön utsatta för naturlig och mänskligt orsakad stress: Användning av stressinducerade proteiner i ekotoxikologiska studier.

Protein Expression in Baltic Sea Blue Mussels Exposed to Natural and Anthropogenic Stress: The use of stress inducible proteins in ecotoxicological studies.

Relaterad information