Avhandling

Matvanor hos strömming i Östersjön – fält- och modellstudier av en dominerande djurplanktonätare

Feeding Ecology of Baltic Sea Herring (Clupea harengus L.) – field and model studies of a dominant zooplanktivor

Relaterad information